Reklamační řád služby Zaslat.cz

Naším cílem je zprostředkovat vždy perfektní přepravní služby. Pro malé procento objednávek, kdy se tak nestalo, je tady naše zákaznická podpora, která vás bude zastupovat v řízení s daným dopravcem. Stojíme na vaši straně a pro co nejrychlejší a úspěšnou reklamaci se prosím řiďte tímto řádem. Tento Reklamační řád doplňuje Všeobecné obchodní podmínky služby Zaslat.cz, provozované společností Zaslat s.r.o. (IČ 03672808) a veškeré výrazy uvedené v tomto Reklamačním řádu s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v Podmínkách.


 1. Důležitá ustanovení
  • Reklamovat přepravu lze pod podmínkou, že odesílatel své zásilky opatřuje obalem, splňujícím podmínky balení zásilek dle Všeobecných obchodních podmínek, pokud nebude zabalená v dostatečné kvalitě, vyhrazujeme si právo přepravu odmítnout, případně neposkytnout reklamační řízení Doporučujeme se držet manuálu Jak správně zabalit balík.
  • K balíkům s etiketou „Křehké, Fragile“ přistupují přepravci velmi opatrně a obezřetně, což ale nezvyšuje odpovědnost Přepravců za újmu na zásilce. Odesílatel je takovou zásilku povinen zabalit takovým způsobem, který je adekvátní přepravním podmínkám a zaručuje nepoškození obsahu balíku.
  • Odesílatel musí použít takový obal zásilky, který je přiměřený jejímu obsahu. V případě, že je obal zásilky při převzetí nepoškozený, ale vnitřní balení zásilky bylo nedostatečné, není možné žádat náhradu škody. Na zásilky zabaleny pouze do folie, nebo igelitu nelze uplatnit reklamaci poškození.
  • Náhrada škody není možná ani v případě poškození smaltovaných, či lakovaných povrchů (odloupnutí, škrábance, odřeniny). U zásilek s křehkým obsahem (sklo, porcelán, láhve, injekce, infuze atd.), pokud nedošlo k poškození obalu, nezodpovídá Přepravce za škodu a to ani v případě, že tím došlo k částečnému poškození obsahu zásilky (např. vylitím části obsahu zásilky).
  • Přepravci přijímají odpovědnost pouze za skutečnou přímou škodu. Nevztahuje se tedy na jakékoliv následné škody. Odpovědnost za škodu se nevztahuje na „ušlý zisk“.
  • V případě hrubého porušení Obchodních podmínek, jako je například zasílání zboží v seznamu Zakázaných věcí, nedostatečném zabalení zásilky s následným poškozením jiných zásilek, či majetku Poskytovatele nebo Přepravce, Poskytovatel si vyhrazuje právo na náhradu vzniklé škody Objednavatelem, příkazcem, zákazníkem.
  • Nelze reklamovat opožděné vyzvednutí nebo opožděné doručení zásilky. Nelze reklamovat přepravu v případě, že příjemce odmítne zásilku převzít nebo kvůli nezastižení příjemce na jeho adrese.
 2. Proces reklamace
  • Reklamační proces probíhá na základě Všeobecných obchodních podmínek služby Zaslat.cz.
  • Reklamaci přepravy uplatňuje výhradně Příkazce (objednatel a plátce přepravy), a to pomocí formuláře nebo Zadat reklamaci v detailu zásilky na webu www.zaslat.cz.
  • Po nahlášení písemné reklamace potvrdíme její přijetí, a požádáme o potřebné podklady nutné k jejímu vyřízení. Vyjádření s výsledkem reklamace posíláme na emailovou adresu Příkazce.
  • Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán Zápis o škodě na formuláři přepravce.
  • Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody.
  • Reklamaci škody, která není při doručení zjevná, je třeba vznést do 3 pracovních dnů po doručení balíku příjemci, jinak nárok na náhradu škody zaniká.
  • V případě uplatnění nároku na náhradu škody za ztracenou Zásilku je Příkazce povinen informovat o ztrátě Zásilky Poskytovatele nejpozději do 10 kalendářních dnů od předpokládaného termínu doručení dle aktuálně platných ceníků.
  • Ostatní reklamace podléhají 30 denní promlčecí lhůtě.
  • Reklamace, u kterých do 10 pracovních dnů od podání reklamace neobdržíme kompletní dokumentaci, jsou zastaveny a reklamaci nelze znovu obnovit.
  • Reklamaci s přepravcem vyřešíme v nejbližší možné době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení veškerých potřebných podkladů.
  • V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu Zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu pracovnímu dni měsíce, kdy byla Zásilka převzata k přepravě.
 3. Doklady potřebné pro uplatnění reklamace
  1. Poškozená zásilka nebo částečně ztracená
   1. Vyplněný formulář Nárok na náhradu škody, který Příkazce obdrží o Zákaznické podpory.
   2. Průvodní doklad Zásilky (faktura, dodací list) s vyznačením poškozených položek a počtu poškozených kusů.
   3. Doklad o pořizovací ceně (nákupní faktura, případně čestné prohlášení s vyčíslením výrobních či pořizovacích nákladů) bez ziskové marže a bez DPH, v případě poškození také náklady na opravu nebo vyčíslená sleva z prodejní ceny.
   4. Fotodokumentace použitého přepravního obalu, vystýlky, poškozeného obsahu a štítku.
   5. Kopie Zápisu o škodě, pokud byl vystaven a pokud je zde potvrzeno, že balík nesl při doručení známky vnějšího poškození.
   6. Posudek servisu či jiné osoby, která provedla opravu Zásilky, pokud byla Zásilka po škodní události opravována, nebo vyžadují-li to okolnosti případu.
  2. Ztracená zásilka
   1. Vyplněný formulář Nárok na náhradu škody, který Příkazce obdrží o Zákaznické podpory.
   2. Průvodní doklad Zásilky (faktura, dodací list).
   3. Doklad o pořizovací ceně (nákupní faktura, případně čestné prohlášení s vyčíslením výrobních či pořizovacích nákladů) bez ziskové marže a bez DPH.
   4. V případě, že zásilka vůbec nevstoupila do systému Přepravce – kopii Potvrzení o převzetí zásilky vystavenou kurýrem při převzetí.
   5. V případě doručení balíku na chybnou adresu nebo nedoručení – čestným prohlášením Příjemce Zásilky, kde Příjemce svým podpisem potvrdí, že mu příslušná Zásilka nebyla doručena. Čestné prohlášení musí obsahovat zejména údaje o Příjemci Zásilky (jméno, příjmení, adresu doručení) a číslo Zásilky, která nebyla doručena.
 4. Uznaná reklamace
  • Příkazce, kterému byla uznána reklamace, vystaví Poskytovateli Škodovou fakturu ve výši uznané reklamace.
  • Objednavatel (Příkazce) je jediným legitimním vlastníkem zásilky, proto eventuální náhrady budou poukázány na jeho bankovní účet a ve věcech realizace reklamací je Poskytovatel odpovědný pouze Objednavateli.
  • V případě uznané reklamace, u které Příkazce nedodal doklad o pořizovací ceně, kompenzuje Přepravce maximálně 80% z prodejní hodnoty zboží bez DPH.
  • Pro podnikatele plátce DPH u škodové faktury platí:
   • Poškozená zásilka - vyplacená náhrada škody za poškozenou zásilku je předmětem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, došlo ke zdanitelnému plnění. V případě poškození je škoda vyčíslena s DPH a dokládá se faktura za uvedení zboží do původního stavu od autorizovaného servisu, opravny apod.
   • Ztracená zásilka - vyplacená náhrada škody za ztracenou zásilku není předmětem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Nedošlo k žádnému dodání zboží, nebylo uskutečněno zdanitelné plnění, a proto fakturace náhrady škody bude bez DPH (0% DPH).