Zboží vyloučené z přepravy

I když se snažíme splnit každý váš logistický požadavek, něco přeci jen přepravit nemůžeme, a to z důvodu bezpečnosti vaší zásilky, blízkých zásilek, přepravních prostředků i lidí manipulujících s touto zásilkou. V případě, že zašlete zboží na tomto seznamu a něco se s vaší zásilkou stane (ztráta, poškození), automaticky ztratíte nárok na náhradu škody v reklamačním řízení a dokonce můžete nést odpovědnost za škodu, kterou toto zboží způsobí.

Vnitrostátní zásilky

 • zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající
 • lidské a zvířecí ostatky
 • živá zvířata a rostliny
 • zásilky v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky
 • osobní doklady, cestovní pasy, občanské průkazy, řidičské průkazy
 • umělecká díla s vysokou hodnotou, předměty mající citovou hodnotu
 • teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu
 • zboží s vysokou hodnotou, např. finanční hotovost, drahé kovy, umělecké a starožitné předměty, sbírky, cenné papíry, kreditní nebo debetní karty, tažené loterijní lístky, pravé perly, drahé kameny, klenoty
 • střelivo, střelné zbraně, výbušniny, ohňostroje a podobné předměty
 • kožešiny, zvířecí kůže (od jiných než zdomácnělých zvířat), slonovinu
 • nelegální látky a léčiva
 • hudební nástroje bez pevného pouzdra
 • zásilky adresované na P. O. Box příjemce
 • komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) jako nebezpečné zboží
 • zboží nedostatečně zabalené podle našich pravidel a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví nebo svázané z více balíků
 • zásilky se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů zadaných do objednávky na www.zaslat.cz

Mezinárodní zásilky

 • alkoholické nápoje, tabákové výrobky a zboží podléhající spotřební dani
 • komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (mezinárodní silniční přeprava)
 • zboží s vyšší hodnotou než 125.000 Kč resp. ekvivalent 5.000 EUR
 • léky a léčiva
 • jakákoli část obsahující olej nebo benzín
 • pornografické materiály
 • zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie

Letecká přeprava

 • baterie a akumulátory
 • nádoby pod tlakem (např. obyčejné spreje)
 • výbušné látky a předměty
 • plyny a zkapalněné podchlazené plyny
 • látky náchylné k samovznícení