Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zaslat s.r.o., se sídlem Krkonošská 1607/10, 120 00 Praha 2, IČ: 03672808, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236113 (dále jen: „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce jsou
   adresa: Sukova 49/4, 602 00 Brno
   email: info@zaslat.cz
   telefon: +420 511 112 555
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě obstarání přepravy Zásilek a provedení dalších úkonů s přepravou souvisejících (dále jen „Služba“) nebo registrací na webových stránkách Správce (dále jen „Objednávkový systém“).
  2. Jedná se především o:
   • jméno a příjmení
   • název společnosti (subjektu), IČO a DIČ a kontaktní osoba u společností
   • kontaktní údaje
   • adresa
   • e-mailová adresa
   • telefonní číslo
   • bankovní spojení (číslo bankovního účtu pro účely vyplácení dobírky)
   • (dále jen „Osobní údaje“)
 3. Zákonný důvod a účel zpracování Osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování Osobních údajů je
   1. plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   2. oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  2. Účelem zpracování Osobních údajů je
   1. vyřízení Vaší objednávky, případně reklamačního řízení a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; jsou vyžadovány Osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení této smlouvy (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí Osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí Osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
   2. zjištění spokojenosti s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků,
   3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává Osobní údaje
   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním Osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let od poslední smlouvy.
  2. Po uplynutí doby uchovávání Osobních údajů Správce Osobní údaje vymaže.
 5. Příjemci Osobních údajů (subdodavatelé Správce)
  1. Zpracování Osobních údajů je prováděno Správcem, Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
   • dopravci podílející se na realizaci přepravy Zásilek,
   • zajišťující realizaci plateb na základě smlouvy, služby provozování webové aplikace a další služby v souvislosti s činností společnosti,
   • výdejní místa a jejich provozovatelé, jejichž služby jsou potřebné pro poskytování Služeb,
   • zajištující prodejní kanál, marketingové a emailingové služby,
   • zajištující zpětnou vazbu a dotazníkové šetření v případě souhlasu.
  2. Jsou to především: GOPAY s.r.o., PayPal Inc., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., TOPTRANS EU, a.s., UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s. r. o., SendGrid, Inc., Facebook, Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Amazon Web Services, Inc., ComVision Sp. z o.o., Smartsupp.com, s.r.o., Hotjar Limited, The Rocket Science Group a Seznam.cz, a.s., případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  3. Správce má v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci Osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb. Má-li Zásilka místo doručení mimo území EU, souhlasíte s předáním Osobních údajů Zpracovateli se sídlem mimo území EU.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu Osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení Osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti Osobních údajů.
  2. Správce prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z Objednávkového systému potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany Osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování Osobních údajů Příjemců a Odesílatelů Zásilek jsou upraveny Smlouvou o zpravování osobních údajů, která je přílohou č. 2 těchto Obchodních podmínek.
  3. Pokud je jakékoli ustanovení podmínek nebo její část považována z jakéhokoli důvodu za neplatnou, bude pro daný účel považována za vypuštěnou. Tato skutečnost nemá vliv na platnost zbývajících částí podmínek.
  4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany Osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.