Obchodní podmínky provizního programu

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Poskytovatelem provizního systému je Zaslat s.r.o., Sukova 49/4, 602 00 Brno, IČ: 03672808, dále jen jako „Poskytovatel“.
  2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:
   1. vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;
   2. vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.
  3. Registrací do provizního systému souhlasí Partner s těmito Obchodními podmínkami a zároveň tak uzavírá tuto Smlouvu o obchodní spolupráci s provozovatelem provizního programu.
  4. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Vymezení pojmů
  1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.
  2. Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.
  3. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.
  4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:
   1. umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;
   2. uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);
   3. rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;
   4. odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;
   5. PPC kampaně.
  5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.
  6. Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.
  7. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému Partnerem nebo Partnerskou affiliate sítí. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.
  8. Registrovaná doména partnera je doména, kterou provozuje partner, ze které jsou všechny odkazy směřující na Webové stránky Poskytovatele pokládané za Provizní odkazy bez nutnosti unikátního kódu a tato doména byla registrována a schválena Provozovatelem na základě WHOIS registru.
  9. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v rámci administrace provizního systému AffilBox, ke kterému má Partner on-line přístup, nebo v aplikaci Partnerské affiliate sítě. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.
  10. Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.
  11. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese https://www.zaslat.cz, včetně subdomén.
  12. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.
  13. Partnerská affiliate síť je provizní síť, se kterou má Poskytovatel uzavřenou smlouvu. Partner může v tomto případě využívat jejich prostředky k spravování provizního účtu a řídí se obchodními podmínkami Poskytovatele i Partnerské affiliate sítě.
  14. Registrovaný zákazník je Návštěvník, který si u Provozovatele vytvoří zákaznický účet - Registraci.
  15. Smluvní zákazník je Návštěvník s rámcovou smlouvou s vlastním ceníkem, který se liší od koncových cen.
 3. Účast v provizním systému
  1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému, tj. na adrese http://affil.zaslat.cz nebo na registrační stránce Partnerské affiliate sítě.
  2. Registrace je dokončena a zároveň samotná Smlouva je uzavřena akceptací ze strany Provozovatele a aktivací uživatelského účtu Partnera.
  3. Provozovatel je oprávněn registraci odmítnout (neakceptovat) bez udání důvodu.
  4. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.
  5. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.
  6. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích, zejména neaktuální bankovní účet.
 4. Práva a povinnosti Partnera
  1. Partner se touto smlouvou zavazuje propagovat služby Provozovatele, a to zejména na svých internetových stránkách, blogu, v newsletterech a e-mailech, které posílá svým partnerům, případně dalšími způsoby na internetu, které uzná za vhodné.
  2. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb. Z obsahu obchodního sdělení musí být vždy patrné, že jej činí osoba odlišná od Provozovatele.
  3. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
  4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.
  5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů a iframů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele a jsou chráněny autorským právem. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.
  6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně. Toto se nevztahuje na malé změny jako změna velikosti, písma, barvy.
  7. Vlastní reklamu (tj. reklamu vytvořenou Partnerem či na jeho objednávku) je Partner oprávněn pro propagaci produktů využít pouze s výslovným souhlasem Provozovatele. Provozovatel má právo takový souhlas kdykoliv odvolat.
  8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. Partner se zavazuje dodržovat veškeré zákony a nařízení vymezující ochranu osobních údajů. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušování těchto nařízení Partnerem.
  9. Partner nebo jeho osoby blízké si služby Provozovatele nesmí objednávat přes svůj vlastní Provizní odkaz. V případě, že tak učiní, nebude provozovatelem schválena. Při opakovaném zneužití může Provozovatel účet Partnera zablokovat.
  10. Provizní odkaz musí mít být opatřen značkou rel="nofollow", není-li s Provozovatelem domluveno jinak. Odmítnutí tohoto požadavku bude mít za následek zrušení účtu v Provizním systému Provozovatele bez náhrady.
  11. V případě e-mailových kampaní musí Partner zaslat ukázku každé jednotlivé kampaně na adresu affiliate@zaslat.cz
  12. Při propagaci prostřednictvím reklamních systému PPC (např. Google AdWords, Sklik, Facebook Ads atd.) nesmí být k cílení využita klíčová slova obsahující Zaslat.cz nebo Zaslat.
  13. V souvislosti s propagací produktů Provozovatele je zakázáno používat jakékoliv automatické odkazování na stránky Provozovatele bez akce návštěvníka, jako jsou např. autohits systémy, načítání stránek do pop-up a pop-under oken apod.
  14. Jakékoliv jednání ve vztahu k reklamě musí být výsledkem opravdového zájmu návštěvníka o produkty Provozovatele, nikoliv jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
  15. Partner nesmí v souvislosti s propagací produktů Provozovatele návštěvníkům nabízet ani slibovat finanční prostředky ani jiné výhody. Tento zákaz se nevztahuje na obsah reklamy dodaný či schválený Provozovatelem.
  16. Provize za Smluvního zákazníka budou vypláceny po dobu 60 dní od data Registrace účtu a výhradně Partnerovi, který jej před registrací přivedl. Po uplynutí této doby, anebo pro již existující Smluvní zákazníky, nebude konverze uskutečněna.
  17. Provize pro CashBack portály budou vyplaceny pouze pro konverze zákazníků s koncovými cenami, tedy ne pro Smluvní zákazníky. Toto pravidlo je nadřazené předchozímu pravidlu D. 16.
 5. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.
  2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souboru cookie pro každého příchozího zákazníka je 60 dní, pokud Poskytovatel neuvede v rozhraní aplikace jinak. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.
  3. V případě registrace Zákazníka do Zákaznického účtu na Webových stránkách Poskytovatele zaniká nutnost ukládání cookies v prohlížečích zákazníků. Vnitřní sledovací systém vždy sleduje potencionálního Zákazníka od jeho první návštěvy stejný počet dnů, jako při využití cookies.
  4. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.
  5. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi z nákupů, které na internetových stránkách provozovatele provedou zákazníci, kteří na stránky přišli z provizního odkazu Partnera a to dle článku 6 těchto obchodních podmínek.
  6. Poskytovatel je oprávněn v případě potřeby vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.
  7. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou Partnerovi výpadkem provizního systému, na kterém je provizní program Zaslat.cz provozován.
  8. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah Webových stránek.
  9. Provozovatel neodpovídá za funkčnost reklamy a nezaručuje žádnou minimální výši provize, na kterou Partnerovi vznikne nárok. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Reklamy. Provozovatel dále neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo nesprávnou činností třetích stran.
  10. V případě vyskytnutí technických problémů Provizního systému se Provozovatel zavazuje k odstranění problému v co nejkratším čase, informování Partnerů o situaci a návrhu alternativního řešení.
  11. Provozovatel informuje Partnery v dostatečném předstihu o případných plánovaných odstávkách nebo změnách Provizního systému a tím souvisejících změnách technických parametrů reklamy.
 6. Provize
  1. Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť a je počítána z ceny nákupu bez DPH. Skutečnost, zda došlo ke konverzi je určena výhradně na základě údajů zaznamenaných prostřednictvím Provizního systému.
  2. V případě, že Zákazník využil Provizní odkaz od více Partnerů, provize je vyplácená Partnerovi s posledním platným odkazem, pokud se Partner a Provozovatel nedomluvili jinak.
  3. Provize pro Partnera náleží každému, i opakovaného, nákupu zákazníka, který přišel z Provizního odkazu Partnera, a to po dobu trvání souboru cookie. Příchod zákazníka z Provizního odkazu jiného Partnera soubor cookie přepíše, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
  4. Provozovatel se zavazuje rozhodnout o schválení každé provize Partnera nejpozději do 30 dnů od provedení nákupu, a pokud je to možné, hned po uplynutí lhůty umožňující spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování může probíhat automatizovaně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.
  5. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.
  6. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.
  7. Poskytovatel si vyhrazuje právo navyšovat provizi především za účelem motivace Partnerů. Na toto navýšení jinak není smluvní nárok.
 7. Výplata provize
  1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než 500 Kč bez DPH. V případě ukončení Smlouvy bude provize vyplacena bez ohledu na výši dosažené provize.
  2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě dohody o provedení práce.
  3. Partner, který je v Provizním systému veden jako podnikatel, je povinen pro vyplacení provize vystavit Provozovateli fakturu. Za vystavení faktury se považuje schválení návrhu faktury předloženého ze strany Provozovatele za požadovanou výplatu.
  4. Partner je povinen sdělit Poskytovateli zda je plátcem DPH. V takovém případě bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy.
  5. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli.
  6. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí. V případě opakovaného odeslání provize z důvodu chybně uvedených fakturačních údajů bude výše provize ponížena o bankovní poplatky, které Provozovatel v souvislosti s vrácenou a opakovanou platbou vynaloží. V případě opakovaného chybného uvedení fakturačních údajů ze strany Partnera může Provozovatel odmítnout vyplacení provize.
  7. Veškerá daňová povinnost z vyplacených provizí, jakožto další agenda s tím související je plně v režii Partnera a Provozovatel za ni nenese odpovědnost.
  8. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, nebo Paypalem, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem, složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.
 8. Námitky Partnera
  1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
  2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.
  3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.
  4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.
 9. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik
  1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.
  2. K zániku dohody o spolupráci může dojít Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
  3. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
  4. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
  5. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
  6. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.
 10. Informace o zpracování osobních údajů
  1. Partner potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
  2. Jedná se především o Osobní údaje:
   1. jméno a příjmení
   2. název společnosti (subjektu), IČO a DIČ a kontaktní osoba u společností
   3. kontaktní údaje
   4. adresa
   5. e-mailová adresa
   6. telefonní číslo
   7. bankovní spojení (číslo bankovního účtu pro účely vyplácení dobírky)
  3. Tyto Osobní údaje Partnera jsou nutné zpracovat pro účely identifikace Smluvních stran a plnění ze Smlouvy a dále za účelem evidence Smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností Smluvních stran. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
  4. Uchování a zpracování Osobních údajů Partnera bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
  5. Partner bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých osobních údajů.
  6. Emailová adresa může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě uzavřené Smlouvy, pokud jej Partner neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Poskytovatelem zpracovávána po dobu poskytování Služeb a dále po dobu 3 let od ukončení poskytování.
  7. Zpracování Osobních údajů je prováděno Poskytovatelem, Osobní údaje však pro Poskytovatele mohou zpracovávat tito zpracovatelé:
   1. poskytovatelé provizního systému a provozovatelé aplikací pro jeho podporu
   2. zajišťující realizaci plateb na základě smlouvy, služby provozování webové aplikace a další služby v souvislosti s činností společnosti,
   3. zajištující prodejní kanál, marketingové a emailingové služby,
   4. zajištující zpětnou vazbu a dotazníkové šetření v případě souhlasu.
  8. Jsou to především: Olympic, s.r.o. (provozovatel Affilbox), GOPAY s.r.o., PayPal Inc., SendGrid, Inc., Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Amazon Web Services, Inc., tawk.to inc. a Seznam.cz, a.s., případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  9. Poskytovatel nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).
  10. Za podmínek stanovených v GDPR má Partner:
   1. právo na přístup ke svým Osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo opravu Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   3. právo na výmaz Osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
   7. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu Osobních údajů.
  11. Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti Osobních údajů.
  12. Poskytovatel prohlašuje, že k Osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám Partner zašle.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
  2. Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  3. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku K.2 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.
  4. Postoupení nároků jakéhokoliv druhu, včetně nároku na odměnu nebo na provizi, které Partnerovi náleží dle Smlouvy, je možné pouze po předchozím písemném odsouhlasení Provozovatele.
  5. Provozovatel má právo Podmínky a Provizní schéma kdykoliv jednostranně měnit nebo je nahradit novými z důvodu změny legislativy, změn podmínek na trhu, nutnosti ošetření rizik smluvního vztahu, inovace poskytovaných služeb. O případné změně bude Partner Provozovatelem informován oznámením v rámci jeho uživatelského účtu a e-mailem, a to nejpozději 14 dní před účinností takové změny. V případě, že Partner nesouhlasí s navrhovanou změnou, má právo od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději do nabytí účinnosti takové změny. V případě, že Partner nevyužije právo od Smlouvy odstoupit, má se za to, že se změnou souhlasí.
  6. Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 25. 05. 2018 a plně nahrazují obchodní podmínky z 01.07.2015